“Khi sử dụng mẫu biểu đăng ký thế chấp và các biểu mẫu khác theo Thông tư 07/2019/TT-BTP, tôi kê khai đầy đủ mục lớn và các mục chi tiết có nội dung kê khai, xóa đi các mục không kê khai, ví dụ như; kê khai các điểm 3.1 và 3.2 trong Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp và xóa đi các điểm: “3.3. Nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án xây dựng nhà ở 3.4. Dự án xây dựng nhà ở 3.5. Nhà ở hình thành trong tương lai không thuộc dự án xây dựng nhà ở” do tôi chỉ thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp nhà ở. Tôi thấy việc xóa đi để tránh nhầm lẫn, sai sót và chi phí giấy mực và không ảnh hưởng tới nội dung khác cần kê khai. Tôi đọc Thông tư nhưng không có ghi chi tiết, tôi xin hỏi làm như vậy có được hay không? “

Hỏi: Khi sử dụng mẫu biểu đăng ký thế chấp và các biểu mẫu khác theo Thông tư 07/2019/TT-BTP, tôi kê khai đầy đủ mục lớn và các mục chi tiết có nội dung kê khai, xóa đi các mục không kê khai, ví dụ như; kê khai các điểm 3.1 và 3.2 trong Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp và xóa đi các điểm:
“3.3. Nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án xây dựng nhà ở
3.4. Dự án xây dựng nhà ở
3.5. Nhà ở hình thành trong tương lai không thuộc dự án xây dựng nhà ở”
do tôi chỉ thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp nhà ở.
Tôi thấy việc xóa đi để tránh nhầm lẫn, sai sót và chi phí giấy mực và không ảnh hưởng tới nội dung khác cần kê khai.
Tôi đọc Thông tư nhưng không có ghi chi tiết, tôi xin hỏi làm như vậy có được hay không?

Đáp: Theo quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 3 của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm (sau đây gọi là Nghị định số 102/2017/NĐ-CP) thì “Hồ sơ đăng ký hợp lệ là hồ sơ có đủ phiếu yêu cầu đăng ký và các giấy tờ hợp lệ khác hoặc có phiếu yêu cầu đăng ký hợp lệ trong trường hợp pháp luật quy định hồ sơ đăng ký chỉ cần có phiếu yêu cầu đăng ký”; và “Phiếu yêu cầu đăng ký hợp lệ là phiếu có đầy đủ và đúng các nội dung bắt buộc phải kê khai theo mẫu”.
Ngoài ra, theo quy định của Điều 21 Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì: “Thành phần trong hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thực hiện theo các biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư này.”
Do đó, khi thực hiện đăng ký thế chấp, Anh/chị sử dụng Phiếu yêu cầu đăng ký theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BTP, không được xóa các nội dung không kê khai trong Phiếu yêu cầu đăng ký.

error: Content is protected !!