Khi đề nghị Toà án làm thủ tục đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, cần phái xuất trình những giấy tờ gì?

Hỏi: Khi đề nghị Toà án làm thủ tục đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, cần phái xuất trình những giấy tờ gì?

Đáp: Khi đề nghị Toà án làm thủ tục đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người đề nghị phải xuất trình các giấy tờ sau đây:
a. Luật sư xuất trình các giấy tờ theo quy định của Luật Luật sư;
b. Trợ giúp viên pháp lý/ người tham gia trợ giúp pháp lý xuất trình văn bản cử người thực hiện trợ giúp pháp lý cỉa tổ chức thực hiện trợ giú pháp lý và thẻ trợ giúp viên pháp lý/ thẻ luật sư;
c. Đại diện của tổ chức đại diện tập thể lao động xuất trình văn bản của tổ chức đó cử mình tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, tập thể người lao động;
d. Công dân Việt Nam có đủ điều kiện xuất trình giấy yêu cầu của đương sự và giấy tờ tuỳ thân.
Sau khi kiểm tra giấy tờ và thấy người đề nghị có đủ điều kiện làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự thì trong thười hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, Toà án phải vào sổ đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và xác nhận vào giấy yêu cầu người bào vệ quyền và lợi ích hộp pháp của đương sự. Trường hợp từ chối thì Toà án phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người đề nghị.

error: Content is protected !!