Khẳng định: Viện kiểm sát là chủ thể của tất cả giai đoạn tố tụng

Hỏi: Khẳng định: Viện kiểm sát là chủ thể của tất cả giai đoạn tố tụng

Đáp: Khẳng định đúng. Trong tố tụng hình sự, Viện kiểm sát là cơ quan có trách nhiệm thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự. Chức năng thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát xuất hiện từ khi tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm. Chức năng kiểm sát được thực hiện xuyên suốt các giai đoạn của tố tụng hình sự, từ giai đoạn đầu tiên đến giai đoạn cuối cùng. Theo đó, trong mọi giai đoạn tố tụng đều có sự tham gia của Viện kiểm sát. Do vậy, Viện kiểm sát là chủ thể của tất cả các giai đoạn tố tụng.

error: Content is protected !!