Khẳng định: Tội phạm học và tâm lý học không có mối quan hệ với nhau

Hỏi: Khẳng định: Tội phạm học và tâm lý học không có mối quan hệ với nhau

Đáp: Nhận định sai. Bởi lẽ tội phạm học sử dụng kiến thức của nhiều ngành khoa học khách nhau để làm sáng tỏ đối tượng nghiên cứu, trong đó có tâm lý học. Vì vậy, bắt buộc tội phạm học và tâm lý học có sự liên hệ chặt chẽ với nhau.

error: Content is protected !!