Khẳng định: Tội phạm ẩn có tính tuyệt đối

Hỏi: Khẳng định: Tội phạm ẩn có tính tuyệt đối

Đáp: Tội phạm ẩn là toàn bộ số vụ và và số người phạm tội đã xảy ra, chưa bị phát hiện hoặc chưa bị xử lý về hình sự và không có trong thống kê hình sự. Tội phạm ẩn chỉ có tính tương đối do xuất phát từ đặc điểm là không có thống kê trong hình sự. Tội phạm ẩn được phân thành 02 loại là tội phạm ẩn khách quan và tội phạm ẩn chủ quan.

error: Content is protected !!