Khẳng định: Tình hình tội phạm không có tính phụ thuộc pháp lý

Hỏi: Khẳng định: Tình hình tội phạm không có tính phụ thuộc pháp lý

Đáp: Nhận định sai. Tính phụ thuộc pháp lý là một trong những đặc điểm của tội phạm, tội phạm luôn luôn có tính phụ thuộc pháp lý, được phản ánh trong BLHS. Khi luật hình sự có sự thay đổi, tội phạm có xu hướng thay đổi theo. Theo đó, tình hình tội phạm cũng có xu hướng thay đổi.

error: Content is protected !!