Khẳng định: Tất cả các trường hợp bắt người đều phải có lệnh

Hỏi: Khẳng định: Tất cả các trường hợp bắt người đều phải có lệnh?

Đáp: Các trường hợp bắt người theo quy định pháp luật phải có lệnh của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên có 02 trường hợp bắt người sau không cần phải có lệnh: bắt người phạm tội quả tang và bắt người đang bị truy nã. Theo quy định tại Điều 111, việc bắt người phạm tội quả tang có thể do bất kỳ người nào bắt và giải ngay người bị bắt đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất, các cơ quan này phải lập biên bản tiếp nhận và giải ngay người bị bắt hoặc báo ngay cho cơ quan điều tra có thẩm quyền. Theo quy định tại Điều 112, việc bắt người bị truy nã có thể do bất kỳ người nào bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất; các cơ quan này phải lập biên bản tiếp nhận và giải ngay người bị bắt hoặc báo ngay cho cơ quan điều tra có thẩm quyền.

error: Content is protected !!