Khẳng định: Mục đích chống chính quyền nhân dân ở các tội xâm phạm an ninh quốc gia chỉ là nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Hỏi: Khẳng định: Mục đích chống chính quyền nhân dân ở các tội xâm phạm an ninh quốc gia chỉ là nhằm lật đổ chính quyền nhân dân?

Đáp: Khẳng định sai. Theo quy định tại Điều 108 Tội phản bội tổ quốc, mặt chủ quan của tội phạm: mục đích của hành vi phạm tội là nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Do vậy, không phải mục đich chống chính quyền nhân dân ở các tội xâm phạm an ninh quốc gia đều chỉ nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

error: Content is protected !!