Khẳng định: Không phải mọi loại tài sản bị chiếm đoạt đều là đối tượng tác động của tội xâm phạm sở hữu

Hỏi: Khẳng định: Không phải mọi loại tài sản bị chiếm đoạt đều là đối tượng tác động của tội xâm phạm sở hữu?

Đáp: Khẳng định đúng. Không phải mọi loại tài sản bị chiếm đoạt đều là đối tượng của tội xâm phạm sở hữu. Vì để trở thành đối tượng tác động của tội xâm phạm sở hữu thì tài sản đó phải thỏa mãn điều kiện không có tính năng đặc biệt ví dụ như ma túy, vũ khí quân dụng… Lúc bấy giờ nếu có hành vi xâm phạm đến quyền chiếm hữu, định đoạt, sử dụng những vật có tính năng đặc biệt như trên thì không cấu thành đối tượng tác động của các tội phạm sở hữu, mà cấu thành những tội riêng biệt. Như hành vi cướp ma túy của người khác không cấu thành tội cướp tài sản (Điều 168 BLHS) mà cấu thành tội chiếm đoạt chất ma túy (Điều 252 BLHS).

error: Content is protected !!