Khẳng định: Khi có người tham gia tố tụng là người dân tộc thì phải có người phiên dịch tham gia tố tụng cùng.

Hỏi: Khẳng định: Khi có người tham gia tố tụng là người dân tộc thì phải có người phiên dịch tham gia tố tụng cùng?

Đáp: Khẳng định sai. Theo quy định, người phiên dịch tham gia tố tụng cùng trong trường hợp người tham gia tố tụng không sử dụng được tiếng Việt. Nếu trong trường hợp người tham gia tố tụng là người dân tộc nhưng họ sử dụng được tiếng Việt thì không cần có người phiên dịch tham gia tố tụng cùng.

error: Content is protected !!