Khái niệm và sự phân loại sự kiện pháp lý

Hỏi: Khái niệm và sự phân loại sự kiện pháp lý

Đáp: Sự kiện pháp lý hành chính là những hoàn cảnh, điều kiện của đời sống khách quan được quy định trong phần giả định của QPPLHC. Sự kiện pháp lý có thể là hành vi (hành động và không hành động) hoặc sự biến. Đây là cách phân loại dựa vào yếu tố ý chí và cũng là cách phân loại sự kiện pháp lý thông dụng nhất.
– Hành vi là sự kiện pháp lý hành chính được phân loại thành hành vi hợp pháp và không hợp pháp.
+ Loại hành vi hợp pháp: là những phù hợp với các yêu cầu của QPPLHC
+ Hành vi không hợp pháp: là những hành vi không phù hợp, vi phạm các yêu cầu của QPPLHC
– Sự biến: là những hiện tượng tự nhiên không phụ thuộc trực tiếp ý chí con người, trong đó có nhiều sự biến cũng là sự kiện pháp lý hành chính.

error: Content is protected !!