Khái niệm quy phạm pháp luật hành chính

Hỏi: Khái niệm quy phạm pháp luật hành chính

Đáp: QPPLHC là quy tắc hành vi do Nhà nước đặt ra để điều chỉnh QHXH mang tính chấp hành và điều hành phát sinh trong lĩnh vực hoạt động HCNN.
QPPLHC, trước hết là một QPPL, tức là có tính chất sau:
– Tính bắt buộc chung: nó có hiệu lực bắt buộc thi hành với mọi cơ quan, tổ chức và công dân thuộc đối tượng thực hiện của quy phạm và họ có nghĩa vụ thực hiện tự giác, nếu không tự giác thực hiện, hoặc việc áp dụng các biện pháp tổ chức và giáo dục khác không có hiệu quả thì nhà nước có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế, bảo đảm sự thi hành nghiêm chỉnh.
– Thường áp dụng nhiều lần
– Hiệu lực không chấm dứt khi đã được áp dụng. Cũng có loại QPPLHC được áp dụng 1 lần nhưng hiệu lực của nó không chấm dứt khi được thực hiện đó là trường hợp của các quy định về tổ chức – cơ cấu CQHCNN, quyết định ban hành một bản điều lệ, quy chế hay quyết định mở rộng, thu hẹp phạm vi hiệu lực hoặc bãi bỏ hiệu lực các quy phạm đang tồn tại…

error: Content is protected !!