Khái niệm Luật Hình sự? Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự?

Hỏi: Khái niệm Luật Hình sự? Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự?

Đáp: – Luật Hình sự là hệ thống các quy phạm pháp luật xác định về các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội để quy định là tội phạm và quy định hình phạt áp dụng đối với cá nhân và pháp nhân thương mại thực hiện các tội đó. Đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự là các quan hệ xã hội phát sinh giữa Nhà nước với cá nhân hoặc với pháp nhân thương mại phạm tội. Phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự là phương pháp mệnh lệnh – phục tùng (phương pháp quyền uy). Điều này thể hiện ở việc cá nhân hoặc pháp nhân phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự và chấp hành hình phạt vì nó được bảo đảm bằng cưỡng chế nhà nước.

error: Content is protected !!