Khái niệm Bộ luật Hình sự Việt Nam

Hoir: Khái niệm Bộ luật Hình sự Việt Nam

Đáp: Bộ luật Hình sự là văn bản pháp luật do Nhà nước ban hành chứa đưng bao các quy phạm pháp luật hình sự quy định về tội phạm và hình phạt chung cũng như về các tội phạm cụ thể và các khung hình phạt với tội phạm cụ thể đó

error: Content is protected !!