Khái niệm nguồn của Luật Dân sự? Các loại nguồn của Luật Dân sự dưới góc độ so sánh BLDS 2005 và BLDS 2015? Thứ tự áp dụng nguồn của Luật Dân sự?

Hỏi: Khái niệm nguồn của Luật Dân sự? Các loại nguồn của Luật Dân sự dưới góc độ so sánh BLDS 2005 và BLDS 2015? Thứ tự áp dụng nguồn của Luật Dân sự?

Đáp: * Khái niệm: Nguồn của Luật Dân sự là nơi mà các quy phạm pháp luật được tìm thấy.
* Phân loại:
– Nguồn trực tiếp: là nơi xuất xứ của quy phạm, nơi mà các quy phạm pháp luật được tạo ra ở dạng sơ cấp.
– Nguồn diễn dịch và giải thích: Là nơi mà các quy phạm pháp luật được phát hiện từ kết quả phân tích luật viết.
* Dưới góc độ so sánh BLDS 2005 và BLDS 2015:
– Các loại nguồn được sử dụng trong cả hai bộ luật bao gồm: Thoả thuận, Văn bản quy phạm pháp luật, Tập quán, Áp dụng tương tự pháp luật.
– Loại nguồn chỉ được sử dụng trong BLDS 2015: Án lệ và Lẽ công bằng
* Thứ tự áp dụng nguồn của Luật Dân sự: Thoả thuận được áp dụng trước tiên. Nếu các bên không có thoả thuận thì áp dụng các quy định của pháp luật. Pháp luật không quy định thì áp dụng tập quán. Các bên không có thoả thuận, pháp luật không có quy định và không có tập quán áp dụng thì áp dụng tương tự pháp luật.
Nếu không thể áp dụng tương tự pháp luật, áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Dân sự, án lệ, lẽ công bằng.

error: Content is protected !!