Kết hôn có yếu tố nước ngoài được quy định như thế nao?

Hỏi: Kết hôn có yếu tố nước ngoài được quy định như thế nao?

Đáp: Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là quan hệ hôn nhân giữa công dân Việt nam với người nước ngoài; giữa người nước ngoài với nhau thường trú tại Việt Nam; giữa công dân Việt Nam với nhau mà căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó ở nước ngoài (Khoản 25 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014). Ngoài ra, theo quy định tại Điều 121 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 còn quy định các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài cũng được áp dụng với quan hệ hôn nhân và gia đình giữa công dân Việt Nam với nhau mà một bên hoặc cả hai bên định cư ở nước ngoài.

error: Content is protected !!