Hợp đồng nhượng quyền thương mại được quy định bằng những hình thức nào?

Hỏi: Hợp đồng nhượng quyền thương mại được quy định bằng những hình thức nào?

Đáp: Căn cứ điều 285, luật thương mại 2005 quy định về hợp đồng nhượng quyền thương mại như sau:
– Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

error: Content is protected !!