Hoạt động thi hành án hình sự ở Việt Nam có quy định về việc hợp tác quốc tế không ?

Hỏi: Hoạt động thi hành án hình sự ở Việt Nam có quy định về việc hợp tác quốc tế không ?

Đáp: Pháp luật quy định việc hợp tác quốc tế trong hoạt động thi hành án hình sự ở Việt Nam. Điều 9 Luật THAHS 2019 quy định : “Hợp tác quốc tế trong thi hành án hình sự giữa cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với cơ quan có thẩm quyền tương ứng của nước ngoài được thực hiện trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.Trường hợp giữa Việt Nam và nước có liên quan chưa có điều ước quốc tế thì việc hợp tác quốc tế trong thi hành án hình sự được thực hiện theo nguyên tắc có đi có lại nhưng không trái với Hiến pháp của Việt Nam, phù hợp với pháp luật quốc tế và tập quán quốc tế”.

error: Content is protected !!