. Hoạt động dẫn độ tội phạm có thể được tiến hành ngay cả khi giữa các quốc gia liên quan chưa có điều ước ước tế về tương trợ tư pháp và dẫn độ tội phạm.

Hỏi: . Hoạt động dẫn độ tội phạm có thể được tiến hành ngay cả khi giữa các quốc gia liên quan chưa có điều ước ước tế về tương trợ tư pháp và dẫn độ tội phạm.

Đáp: Đúng. Trong trường hợp chưa có điều ước về tương trợ tư pháp và dẫn độ tội phạm, các bên vẫn có thể dẫn độ tội phạm dựa trên nguyên tắc có đi có lại. Nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia chính là cơ sở cho sự ra đời của nguyên tắc này. Theo nguyên tắc này, quốc gia được yêu cầu dẫn độ sẽ đáp ứng yêu cầu nếu họ nhận được cam kết từ phía quốc gia yêu cầu dẫn độ rằng trong trường hợp tương tự, quốc gia này chắc chắn sẽ thực hiện dẫn độ tội phạm cho quốc gia đối tác hữu quan.
Ví dụ: Điều 4, Luật Tương trợ Tư pháp 2007 quy định: “Trường hợp giữa Việt Nam và nước ngoài chưa có điều ươc quốc tế về tương trợ tư pháp thì hoạt động tương trợ tư pháp được thực hiện dựa trên nguyên tắc có đi có lại nhưng không trái pháp luật Việt Nam, phù hợp với pháp luật và tập quán quốc tế.

error: Content is protected !!