Hồ sơ mời thầu được quy định như thế nào?

Hỏi: Hồ sơ mời thầu được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 218, luật thương mại 2005 quy định về hồ sơ mời thầu như sau:
– Hồ sơ mời thầu bao gồm:
+ Thông báo mời thầu;
+ Các yêu cầu liên quan đến hàng hóa, dịch vụ được đấu thầu;
+ Phương pháp đánh giá, so sánh, xếp hạng và lựa chọn nhà thầu;
+ Những chỉ dẫn khác liên quan đến việc đấu thầu.
– Chi phí về việc cung cấp hồ sơ cho bên dự thầu do bên mời thầu quy định.

error: Content is protected !!