“Hồ sơ đăng ký thế chấp tàu biển gồm những giấy tờ gì? “

Hỏi: Hồ sơ đăng ký thế chấp tàu biển gồm những giấy tờ gì?

ĐÁp: Hồ sơ đăng ký thế chấp tàu biển được quy định tại Điều 32 Nghị định 102/2017/NĐ-CP về Đăng ký biện pháp bảo đảm, như sau:

Đối tượng thực hiện: Người yêu cầu đăng ký thế chấp tàu biển.

Danh mục giấy tờ, tài liệu:
(1) Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính);
(2) Hợp đồng thế chấp tàu biển (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
(3) Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).

Số lượng: 01 bộ hồ sơ

error: Content is protected !!