Hình thức hợp đồng mua bán hang hóa được quy định như thế nào?

Hỏi: Hình thức hợp đồng mua bán hang hóa được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 24, luật thương mại 2005 quy đinh về hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá như sau
– Hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.
-Đối với các loại hợp đồng mua bán hàng hoá mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó.

error: Content is protected !!