Hình thức của hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại?

Hỏi: Hình thức của hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại?

Đáp: Căn cứ điều 110, luật thương mại 2005 quy định về hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại như sau:
-Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

error: Content is protected !!