Hình thức của hợp đồng dịch vụ khuyến mại được quy định như thế nào?

Hỏi: Hình thức của hợp đồng dịch vụ khuyến mại được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 90, luật thương mại 2005 quy định về hợp đồng dịch vụ khuyến mại như sau:
-Hợp đồng dịch vụ khuyến mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

error: Content is protected !!