Hiệu lực theo phạm vi đối tượng thi hành của quy phạm pháp luật hành chính

Hỏi: Hiệu lực theo phạm vi đối tượng thi hành của quy phạm pháp luật hành chính

Đáp: Về hiệu lực theo phạm vi đối tượng thi hành của QPPLHC ta có quy phạm chung có hiệu lực đối với tất cả mọi công dân, cơ quan, tổ chức trên cùng một lãnh thổ, như các quy tắc bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường)… và quy phạm riêng hay quy phạm quản lý ngành hoặc lĩnh vực liên ngành, chức năng (có hiệu lực đối với từng nhóm đối tượng nhất định như đối với cơ quan nhà nước, đối với cán bộ, công chức hay lực lượng công an…). Những quy phạm do các cơ quan quản lý ngành hoặc lĩnh vực, chức năng ban hành nói chung có hiệu lực với đối tượng trong phạm vi ngành hoặc lĩnh vực liên ngành, chức năng, nhưng nhiều quy phạm trong đó và nhất là các quy phạm do các cơ quan quản lý chức năng ban hành có hiệu lực đối với tất cả những đối tượng không trực thuộc.

error: Content is protected !!