Hiệu lực theo không gian của quy phạm pháp luật hành chính

Hỏi: Hiệu lực theo không gian của quy phạm pháp luật hành chính

Đáp: Hiệu lực theo không gian (phạm vi lãnh thổ) của QPPLHC, về nguyên tắc, phụ thuộc vào vị trí của cơ quan ban hành VBQPPL trong bộ máy nhà nước.
Hiệu lực về không gian theo Điều 155 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành
1. Văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước ở trung ương có hiệu lực trong phạm vi cả nước và được áp dụng đối với mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân trừ trường hợp văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.
2. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ở đơn vị hành chính nào thì có hiệu lực trong phạm vi đơn vị hành chính đó và phải được quy định cụ thể ngay trong văn bản đó.
Trường hợp có sự thay đổi về địa giới hành chính thì hiệu lực về không gian và đối tượng áp dụng của văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương được xác định như sau:
a) Trường hợp một đơn vị hành chính được chia thành nhiều đơn vị hành chính mới cùng cấp thì văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính được chia vẫn có hiệu lực đối với đơn vị hành chính mới cho đến khi Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính mới ban hành văn bản quy phạm pháp luật thay thế;
b) Trường hợp nhiều đơn vị hành chính được nhập thành một đơn vị hành chính mới cùng cấp thì văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính được nhập vẫn có hiệu lực đối với đơn vị hành chính đó cho đến khi Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính mới ban hành văn bản quy phạm pháp luật thay thế;
c) Trường hợp một phần địa phận và dân cư của đơn vị hành chính được điều chỉnh về một đơn vị hành chính khác thì văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính được mở rộng có hiệu lực đối với phần địa phận và bộ phận dân cư được điều chỉnh”.
Cũng không loại trừ các trường hợp: QPPLHC do CQNN ở TW ban hành nhưng có hiệu lực trong phạm vi một địa phương, một vùng như Luật thủ đô chỉ có hiệu lực tuy do Quốc hội ban hành, các nghị định về khu chế xuất của Chính phủ chỉ có hiệu lực đối với khu chế xuất… hoặc QPPLHC do các CQNN địa phương ban hành có hiệu lực đối với cán bộ của mình tại địa phương khác.

error: Content is protected !!