“Hiện tôi đang có tranh chấp về đất đai và muốn sử dụng quyền tiếp cận thông tin được nêu trong Luật Tiếp cận thông tin. Tôi muốn biết nếu Luật tiếp cận thông tin và các luật khác có quy định khác nhau về việc tiếp cận thông tin thì áp dụng quy định của luật nào? “

Hỏi: Hiện tôi đang có tranh chấp về đất đai và muốn sử dụng quyền tiếp cận thông tin được nêu trong Luật Tiếp cận thông tin.
Tôi muốn biết nếu Luật tiếp cận thông tin và các luật khác có quy định khác nhau về việc tiếp cận thông tin thì áp dụng quy định của luật nào?

Đáp: Hiện tôi đang có tranh chấp về đất đai và muốn sử dụng quyền tiếp cận thông tin được nêu trong Luật Tiếp cận thông tin.
Tôi muốn biết nếu Luật tiếp cận thông tin và các luật khác có quy định khác nhau về việc tiếp cận thông tin thì áp dụng quy định của luật nào?

error: Content is protected !!