Hiện tại tôi đang làm lương cho 1 công ty sản xuất. Công ty đang chi trả lương cho người lao động theo hình thức lương khoán sản phẩm cá nhân (làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu). Hiện tại công ty đang tính chi trả như sau: Lương = Lương sản phẩm + các khoản phụ cấp có tính chất lương ( trừ phụ cấp nặng nhọc độc hại và tiền lương phụ trội theo quy định 2 khoản này công ty chi trả 1 cột riêng trên bảng lương) việc chi trả lương khoán sản phẩm thì hầu hết công nhân đều đạt mức thu nhập cao chỉ một số công nhân làm lương sản phẩm không đạt cty có khoản bù lương như vậy có phù hợp hay không?

Hỏi: Hiện tại tôi đang làm lương cho 1 công ty sản xuất. Công ty đang chi trả lương cho người lao động theo hình thức lương khoán sản phẩm cá nhân (làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu). Hiện tại công ty đang tính chi trả như sau: Lương = Lương sản phẩm + các khoản phụ cấp có tính chất lương ( trừ phụ cấp nặng nhọc độc hại và tiền lương phụ trội theo quy định 2 khoản này công ty chi trả 1 cột riêng trên bảng lương) việc chi trả lương khoán sản phẩm thì hầu hết công nhân đều đạt mức thu nhập cao chỉ một số công nhân làm lương sản phẩm không đạt cty có khoản bù lương như vậy có phù hợp hay không?

Đáp: Điều 90, Bộ luật lao động 2019 quy định: Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.
Theo Điều 95, Bộ luật lao động 2019 quy định: “Người sử dụng lao động trả lương cho người lao động căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc”.
Hình thức trả lương theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể như sau:
– Tiền lương theo sản phẩm được trả cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.
– Tiền lương khoán được trả cho người lao động hưởng lương khoán, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.
Căn cứ các hình thức trả lương, tính chất công việc và điều kiện sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động lựa chọn hình thức trả lương bảo đảm tiền lương được trả gắn với kết quả công việc, khuyến khích người lao động nâng cao hiệu quả, năng suất lao động. Việc lựa chọn hoặc thay đổi hình thức trả lương phải thể hiện trong hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể.
Vì vậy, căn cứ theo thông tin bạn nêu, công ty bạn đã trả lương theo đúng quy định pháp luật.

error: Content is protected !!