“Hiện tại em và 01 người chung nhau mua 01 mảnh đất, bìa đỏ tên chính là em còn người mua chung với em chỉ là cổ phần nhưng cũng được ghi tên trên sổ đỏ. Chi phí thì vẫn là em, công sức của em bỏ ra nhiều hơn vì vậy em muốn hỏi sau này có chia tài sản thì người kia có được hưởng không? Nếu có thì được nhiều không? “

Hỏi: Hiện tại em và 01 người chung nhau mua 01 mảnh đất, bìa đỏ tên chính là em còn người mua chung với em chỉ là cổ phần nhưng cũng được ghi tên trên sổ đỏ. Chi phí thì vẫn là em, công sức của em bỏ ra nhiều hơn vì vậy em muốn hỏi sau này có chia tài sản thì người kia có được hưởng không? Nếu có thì được nhiều không?

Đáp: – Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn và một người khác đã chung nhau mua 01 mảnh đất. Do vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật, mảnh đất này sẽ thuộc hình thức sở hữu chung giữa bạn và người bạn kia. Vì vậy, việc trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) có tên của bạn và người cùng góp tiền mua chung là đúng theo quy định pháp luật. Bạn có thể tham khảo thêm quy định pháp luật về việc ghi thông tin người sử dụng đất trong Giấy chứng nhận trong trường hợp đất thuộc sở hữu chung tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014, cụ thể: “3.Trường hợp thửa đất có nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này thì Giấy chứng nhận được cấp cho từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sau khi đã xác định được quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của từng người.”
Trên mỗi Giấy chứng nhận ghi thông tin đầy đủ về người được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 1 Điều này; tiếp theo ghi “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với… (ghi lần lượt tên của những người còn lại có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)”.
Trường hợp thửa đất có nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất mà có thỏa thuận bằng văn bản cấp một Giấy chứng nhận cho người đại diện (có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật) thì Giấy chứng nhận được cấp cho người đại diện đó. Trên Giấy chứng nhận ghi thông tin của người đại diện theo quy định tại Khoản 1 Điều này, dòng tiếp theo ghi “Là người đại diện cho những người cùng sử dụng đất (hoặc cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cùng sử dụng đất và cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất) gồm:… (ghi lần lượt tên của những người cùng sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất)”.
Trường hợp có nhiều người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất ghi trên trang 1 không hết thì dòng cuối trang 1 ghi “và những người khác có tên tại điểm Ghi chú của Giấy chứng nhận này”; đồng thời tại điểm Ghi chú của Giấy chứng nhận được ghi: “Những người khác cùng sử dụng đất (hoặc cùng sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất) gồm:… (ghi lần lượt tên của những người cùng sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất còn lại)”.
Do mảnh đất này thuộc sở hữu chung của bạn và người bạn nên các quyền sở hữu chung của bạn và người bạn kia sẽ được xác lập theo thỏa thuận, theo quy định của pháp luật hoặc theo tập quán (Điều 208 Bộ luật dân sự năm 2015). Như vậy, về nguyên tắc, khi chuyển nhượng, chia tài sản đối với mảnh đất này thì người bạn kia của bạn có quyền được hưởng một phần giá trị của mảnh đất. Phần giá trị được hưởng này sẽ tùy thuộc vào thỏa thuận giữa bạn và người kia, quy định của pháp luật hoặc theo tập quán. Trong trường hợp của bạn, để bảo đảm quyền lợi của mình (do bạn là người có công đóng góp lớn hơn) và tránh các tranh chấp phát sinh sau này, chúng tôi khuyến nghị bạn có thể thỏa thuận góp vốn mua đất với người bạn góp vốn chung về quyền và nghĩa vụ của các bên đối với mảnh đất này theo công sức và phần đóng góp của mỗi bên để khi thực hiện chuyển nhượng hoặc chia tài sản sẽ căn cứ vào thỏa thuận này để thực hiện.

error: Content is protected !!