Hiến pháp bất thành văn là gì?

Hỏi: Hiến pháp bất thành văn là gì?

Đáp: Hiến pháp bất thành văn là:
+ Các văn bản pháp luật, quy phạm pháp luật hình thành trên tục lệ, án lệ, quy định tổ chức quyền lực Nhà nước
+ Không được Nhà nước tuyên bố, ghi nhận, không có tính trội so với các đạo luật khác về quy trình soạn thảo, sửa đổi hay giá trị pháp lí
+ Hiến pháp được định nghĩa về nội dung nhưng không được định nghĩa về hình thức.
Các Nhà nước đang sử dụng Hiến pháp bất thành văn: Anh, New Zealand, Isarael.

error: Content is protected !!