“Hiện nay tôi đang ký hợp đồng lao động có thời hạn 36 tháng đến nay đã thực hiện được 20 tháng, nay tôi muốn chuyển sang ký không xác định thời hạn thì có được không và văn bản pháp luật nào quy định về việc này hay không? “

Hỏi: Hiện nay tôi đang ký hợp đồng lao động có thời hạn 36 tháng đến nay đã thực hiện được 20 tháng, nay tôi muốn chuyển sang ký không xác định thời hạn thì có được không và văn bản pháp luật nào quy định về việc này hay không?

Đáp: Các loại hợp đồng lao động được ký kết giữa người lao động và người sử dụng lao động quy định tại Điều 20 Bộ luật Lao động năm 2019. Cụ thể:
Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;
Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.
Bộ luật Lao động 2019 chỉ quy định chuyển loại hợp đồngTheo như bạn trình bày, hiện nay bạn đang được công ty ký hợp đồng lao động thời hạn 36 tháng và hiện tại bạn mới chỉ thực hiện hợp đồng này được 20 tháng, tức là chưa hết thời hạn hợp đồng. Căn cứ quy định tại Điều 20 của Bộ luật Lao động năm 2019, bạn không có quyền yêu cầu ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
Ngoài ra, theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 “Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.” thì người sử dụng lao động vẫn có quyền ký liên tiếp hai hợp đồng lao động có thời hạn 36 tháng, đến hợp đồng lao động thứ ba mới phải chuyển sang hợp đồng không xác định thời hạn. Do đó, nếu theo trình bày của bạn, bạn không nói rõ là bạn đang được ký hợp đồng lao động có thời hạn 36 tháng lần này là lần thứ mấy nên chúng tôi không thể kết luận về việc bạn có quyền yêu cầu ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn hay không.

error: Content is protected !!