Hệ thống nguồn Luật Hành chính Việt Nam

Hỏi: Hệ thống nguồn Luật Hành chính Việt Nam

Đáp: ● Hiến pháp
● Luật, nghị quyết của Quốc hội
Luật là nguồn chủ yếu của hệ thống pháp luật: Luật tổ chức CP năm 2015; luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; các bộ luật, đạo luật về quản lý các ngành và lĩnh vực, về tổ chức xã hội và các tổ chức nhà nước khác
Nghị quyết của QH là văn bản QPPL, nhưng đa phần có tính cá biệt, chỉ có rất ít khi nghị quyết có tính quy phạm
● Pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH
Pháp lệnh cũng là một nguồn quan trọng chứa đựng QPPLHC đứng hàng sau luật nhưng có tính pháp lý tương đương luật, vì pháp lệnh chỉ quy định các vấn đề luật chưa quy định.
Nghị quyết: là văn bản QPPL nhưng thực ra rất ít khi có tính quy phạm
● Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước
Lệnh: hầu hết được ban hành để công bố luật và pháp lệnh
Quyết định: nếu chứa QPPLHC thì rất cá biệt
● Nghị định của Chính phủ
Nghị định là VBQPPL quan trọng, đặc trưng, phổ biến và chứa số lượng lớn QPPLHC
● Quyết định của Thủ tướng CP
● Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC, Thông tư của chánh án TANDTC
Nghị quyết số 02/2001/NQ- HĐTP của HĐTP TANDTC về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của LTTHC năm 2010
● Thông tư của Viện trưởng VKSNDTC
● Thông tư của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ
Quan trọng nhất là các thông tư hướng dẫn các luật, pháp lệnh và nghị định
● Quyết định của Tổng kiểm toán Nhà nước
● Nghị quyết liên tịch giữa UBTVQH hoặc giữa CP với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị- xã hội
● Thông tư liên tịch giữa Chánh án TANDTC với Viện trưởng VKSNDTC; giữa Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC; giữa các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
● Văn bản QPPL của HĐND, UBND
● Các nguồn khác
+ một số sắc luật, sắc lệnh của CTN trước đây, các văn bản của CP cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam NM
+ một số văn bản của các cơ quan Đảng
+ Tập quán pháp hành chính, tiền lệ pháp hành chính

error: Content is protected !!