Hệ thống hóa nguồn của Luật Hành chính bằng hình thức tập hợp hóa, pháp điển hóa

Hỏi: Hệ thống hóa nguồn của Luật Hành chính bằng hình thức tập hợp hóa, pháp điển hóa

Đáp: Hệ thống hóa nguồn của LHC là việc đưa các nguồn của LHC vào một hệ thống chặt chẽ, bảo đảm tính thống nhất, tính hợp pháp, nâng cao hiệu quả của nó trong điều chỉnh hoạt động HCNN.
Có 2 hình thức hệ thống hóa nguồn của PL: tập hợp hóa và pháp điển hóa
● Tập hợp hóa
Các văn bản quy phạm pháp luật và các quy phạm trong các văn bản đó có thể được tập hợp theo vấn đề, chế định, theo ngành… thành những tuyển tập. Trong các tuyển tập đó, các QPPL được giữ nguyên, không thay đổi.

● Pháp điển hóa
Pháp điển hóa là hình thức hệ thống hóa pháp luật quan trọng nhất. Những pháp điển hóa nguồn của LHC gặp khó khăn lớn do số lượng QPPLHC đặc biệt nhiều, luôn thay đổi, do lĩnh vực QHXH mà nó điều chỉnh quá rộng, phức tạp và biến động nhanh.
Các sản phẩm của pháp điển hóa nguồn của LHCVN hiện nay là các luật và pháp lệnh, bộ luật.

error: Content is protected !!