Hậu quả pháp lý của việc tạm ngừng thực hợp đồng được pháp luật quy định như thế nào?

Hỏi: Hậu quả pháp lý của việc tạm ngừng thực hợp đồng được pháp luật quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 309, luật thương mại 2005 quy định về hậu quả pháp lý của việc tạm ngừng thực hiện hợp đồng như sau:
+ Khi hợp đồng bị tạm ngừng thực hiện thì hợp đồng vẫn còn hiệu lực.
+ Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật này.

error: Content is protected !!