Hậu quả pháp lý của việc đình chỉ thực hiện hợp đồng được quy định như thế nào?

Hỏi: Hậu quả pháp lý của việc đình chỉ thực hiện hợp đồng được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 311, luật thương mại 2005 quy định về hậu quả pháp lý của việc đình chỉ thực hiện hợp đồng như sau:
– Khi hợp đồng bị đình chỉ thực hiện thì hợp đồng chấm dứt từ thời điểm một bên nhận được thông báo đình chỉ. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán hoặc thực hiện nghĩa vụ đối ứng.
– Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật này.

error: Content is protected !!