Hành vi trái pháp luật là gì?

Hỏi: Hành vi trái pháp luật là gì?

Đáp: Hành vi trái pháp luật là hành vi được thực hiện trái với những quy định của pháp luật như không làm những việc mà pháp luật yêu cầu, làm phững việc mà pháp luật cấm, hoạt động vượt quá phạm vi cho phép của pháp luật…

error: Content is protected !!