Hành vi pháp luật là gì?

Hỏi: Hành vi pháp luật là gì?

Đáp: Hành vi pháp luật là những hành vi của con người được pháp luật quy định, điều chỉnh.

error: Content is protected !!