Hành vi chuẩn bị phạm tội có thể cấu thành tội phạm trong những tội nào ?

Hỏi: Hành vi chuẩn bị phạm tội có thể cấu thành tội phạm trong những tội nào ?

Đáp: Chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm. Theo quy định của BLHS 2015, người chuẩn bị phạm tội quy định tại các điều sau thì phải chịu trách nhiệm hình sự: Điều 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 134, 168, 169, 207, 299, 300, 301, 302, 303 và 324 của BLHS 2015 sđ,bs 2017.

error: Content is protected !!