Hàng hóa, dịch vụ dung để khuyến mãi là gì?

Hỏi: Hàng hóa, dịch vụ dung để khuyến mãi là gì?

Đáp: Căn cứ điều 94, luật thương mại 2005 quy định về hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, mức giảm giá khuyến mại như sau:
– Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hoá, dịch vụ được thương nhân dùng để tặng, thưởng, cung ứng không thu tiền cho khách hàng.
– Hàng hoá, dịch vụ được thương nhân dùng để khuyến mại có thể là hàng hoá, dịch vụ mà thương nhân đó đang kinh doanh hoặc hàng hoá, dịch vụ khác.
– Hàng hóa, dịch vụ được dùng để khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp.
– Chính phủ quy định cụ thể hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại mà thương nhân được thực hiện trong hoạt động khuyến mại.

error: Content is protected !!