Hậu quả pháp lý trong trường hợp người đại diện thực hiện hành vi không có quyền đại diện?

Hỏi: Hậu quả pháp lý trong trường hợp người đại diện thực hiện hành vi không có quyền đại diện?

Đáp: – Các giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của người được đại diện đối với người thứ ba, trừ các trường hợp sau:
1. Người được đại diện đã công nhận giao dịch;
2. Người được đại diện biết mà không phản đối trong một thời hạn hợp lý;
3. Người được đại diện có lỗi dẫn đến việc người đã giao dịch với mình không biết hoặc không thể biết việc người đã xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với mình không có quyền đại diện.
– Trường hợp giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện thì người không có quyền đại diện vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với người đã giao dịch với mình, trừ trường hợp người đã giao dịch biết hoặc buộc phải biết về việc không có quyền đại diện mà vẫn giao dịch.
– Bên thứ ba trong giao dịch với người không có quyền đại diện có thể đơn phương chấm dứt hoăc huỷ bỏ giao dịch dân sự đã xác lập và yêu cầu bối thường thiệt hại.

error: Content is protected !!