“Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản bị thu hồi trong những trường hợp nào? “

Hỏi: Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản bị thu hồi trong những trường hợp nào?

Đáp: Theo quy định tại Điều 32 Luật đấu giá tài sản thì doanh nghiệp đấu giá tài sản bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động trong các trường hợp sau đây:
– Không đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 23 Luật đấu giá tài sản.
– Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động là giả mạo.
– Ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động.
– Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không gửi báo cáo theo quy định tại điểm l khoản 2 Điều 24 Luật đấu giá tài sản mà tái phạm.
– Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án.

error: Content is protected !!