“Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản bị mất có được cấp lại không? “

Hỏi: Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản bị mất có được cấp lại không?

Đáp: Theo quy định tại Điều 26 Luật đấu giá tài sản, trường hợp Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới các hình thức khác thì doanh nghiệp đấu giá tài sản gửi giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động để được cấp lại Giấy đăng ký hoạt động.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp lại Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

error: Content is protected !!