“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho cổ đông, cổ đông mang góp vốn vào công ty cổ phần do mình làm Giám đốc, việc góp vốn đã được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện xác nhận. Cá nhân góp vốn vào Công ty với mục đích góp vốn là phục vụ lợi ích kinh doanh, để được ưu đãi thuế, khấu trừ tài sản cố định và vay vốn ngân hàng. Xin hỏi: Khi Công ty thực hiện thủ tục thế chấp để vay vốn ngân hàng thì hợp đồng thế chấp sẽ được ký kết với cá nhân đứng tên hay với công ty? Khi góp vốn bằng quyền sử dụng đất có thay đổi quyền sở hữu, sử dụng từ cá nhân sang công ty hay không? Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm ở Văn phòng đăng ký cấp huyện hay Văn phòng đăng ký thuộc Sở Tài nguyên môi trường vì nếu là đất thuộc công ty thì phải đăng ký ở Sở Tài nguyên môi trường? “

Hỏi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho cổ đông, cổ đông mang góp vốn vào công ty cổ phần do mình làm Giám đốc, việc góp vốn đã được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện xác nhận. Cá nhân góp vốn vào Công ty với mục đích góp vốn là phục vụ lợi ích kinh doanh, để được ưu đãi thuế, khấu trừ tài sản cố định và vay vốn ngân hàng. Xin hỏi: Khi Công ty thực hiện thủ tục thế chấp để vay vốn ngân hàng thì hợp đồng thế chấp sẽ được ký kết với cá nhân đứng tên hay với công ty? Khi góp vốn bằng quyền sử dụng đất có thay đổi quyền sở hữu, sử dụng từ cá nhân sang công ty hay không? Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm ở Văn phòng đăng ký cấp huyện hay Văn phòng đăng ký thuộc Sở Tài nguyên môi trường vì nếu là đất thuộc công ty thì phải đăng ký ở Sở Tài nguyên môi trường?

Đáp: Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 36 Luật doanh nghiệp 2014 thì cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty như sau: “Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.
Như vậy, khi cá nhân là cổ đông góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào công ty thì phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Lúc này bên thế chấp trong hợp đồng thế chấp ký kết với ngân hàng là công ty. Việc đăng ký giao dịch bảo đảm trong trường hợp này được thực hiện tại “Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh) nơi có đất, tài sản gắn liền với đất” theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

error: Content is protected !!