Giáo dục kinh tế và pháp luật là môn gì?

Hỏi: Giáo dục kinh tế và pháp luật là môn gì?

Đáp: Giáo dục kinh tế và pháp luật là chương trình giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và được xây dựng theo hướng mở. Giáo dục kinh tế và pháp luật là môn học góp phần định hướng nghề nghiệp của học sinh.

error: Content is protected !!