Giáo dục kinh tế và pháp luật là gì?

Hỏi: Giáo dục kinh tế và pháp luật là gì?

Đáp: Chương trình môn Giáo dục công dân ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDÐT, là chương trình giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và được xây dựng theo hướng mở. Giáo dục kinh tế và pháp luật là môn học góp phần định hưóng nghề nghiệp của học sinh. Thông qua các chủ để, môn Giáo dục kinh tể và pháp luật góp phần bồi dưỡng những phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lỗi của người công dân. Đặc biệt là tình cảm, niềm tin, nhận thức, cách ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật, có kỹ năng sống và bản lĩnh để học tập, làm việc và sẵn sàng thực hiện trách nhiệm công dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

error: Content is protected !!