Giá trị pháp lý của chứng thư giám định đối với bên yêu cầu giám định được quy định như thế nào?

Hỏi: Giá trị pháp lý của chứng thư giám định đối với bên yêu cầu giám định được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 261, luật thương mại 2005 quy định về giá trị pháp lý của chứng thư giám định đối với bên yêu cầu giám định như sau:
-Chứng thư giám định có giá trị pháp lý đối với bên yêu cầu giám định nếu bên yêu cầu giám định không chứng minh được kết quả giám định không khách quan, không trung thực hoặc sai về kỹ thuật, nghiệp vụ giám định

error: Content is protected !!