Gia công trong thương mại là gì?

Hỏi: Gia công trong thương mại là gì?

Đáp: Căn cứ điều 178, luật thương mại 2005 quy định về gia công trong thương mại như sau:
-Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao.

error: Content is protected !!