“Em có một khách hàng đã ký hợp đồng thế chấp với quỹ của em và được chứng thực tại phòng công chứng, do thời hạn thế chấp tài sản ngắn hơn thời hạn vay vốn nên quỹ em sẽ làm thêm phụ lục hợp đồng thế chấp kéo dài thời hạn ra. Như vậy có cần đến phòng công chứng để chứng thực phụ lục đó nữa không hay chỉ ký kết thêm giữa quỹ với khách hàng là được? “

Hỏi: Em có một khách hàng đã ký hợp đồng thế chấp với quỹ của em và được chứng thực tại phòng công chứng, do thời hạn thế chấp tài sản ngắn hơn thời hạn vay vốn nên quỹ em sẽ làm thêm phụ lục hợp đồng thế chấp kéo dài thời hạn ra. Như vậy có cần đến phòng công chứng để chứng thực phụ lục đó nữa không hay chỉ ký kết thêm giữa quỹ với khách hàng là được?

Đáp: Theo quy định tại khoản 1 Điều 403 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì “Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng”. Như vậy, phụ lục hợp đồng là một bộ phận (một phần nội dung) của hợp đồng.
Theo quy định tại khoản 3, Điều 421 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì “3. Hợp đồng sửa đổi phải tuân theo hình thức của hợp đồng ban đầu.”
Như vậy, trường hợp hợp đồng thế chấp trước đó đã được công chứng, chứng thực thì khi các bên ký phụ lục hợp đồng sửa đổi nội dung của hợp đồng đó, phụ lục hợp đồng cũng phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

error: Content is protected !!