Đường cơ sở không phải là ranh giới trong của vùng đặc quyền kinh tế

Hỏi: Đường cơ sở không phải là ranh giới trong của vùng đặc quyền kinh tế

Đáp: Đúng. Theo quy định Điều 55 và 57 của Công ước Luật biền 1982, vùng đặc quyền kinh tế là vùng biển nằm phía ngoài và tiếp liền lãnh hải, với chiều rộng không vượt quá 200 hải lý tính từ đường cơ sở. Vậy, ranh giới ngoài của lãnh hải đồng thời là ranh giới trong của vùng đặc quyền kinh tế.

error: Content is protected !!