Đối tượng nghiên cứu của khoa học luật hành chính

Hỏi: Đối tượng nghiên cứu của khoa học luật hành chính

Đáp: – Những vấn đề lý luận về hoạt động hành chính và quyền hành pháp có liên quan chặt chẽ tới ngành luật hành chính như nội dung, vị trí của hoạt động hành chính và quyền hành pháp trong cơ chế quản lý xã hội; quan hệ của quyền hành pháp với quyền lập pháp và tư pháp…
– Hệ thống quy phạm luật hành chính: đặc trưng nội dung, phân loại; vấn đề hoàn thiện các chế định, hệ thống hóa và pháp điển hóa luật hành chính; cơ chế điều chỉnh pháp luật đối với các quan hệ hành chính nhà nước, vấn đề hiệu quả của quy phạm luật hành chính.
– Quan hệ PLHC: nội dung pháp lý, cơ cấu, tương quan giữa các yếu tố nội tại của các quan hệ đó (như bản chất quyền lực của chúng, tính đơn phương, tính trực thuộc cũng như chiều nganh của quan hệ pháp luật hành chính…), quyền và nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể và cơ chế bảo đảm thực hiện chúng.
– Quy chế pháp lý của các chủ thể luật hành chính, tức là các chủ thể và đối tượng của hoạt động HCNN, những bảo đảm pháp lý hành chính của các quyền chủ thể.
– Các hình thức và phương pháp hoạt động HCNN như: quyết định HC, cưỡng chế HC, trách nhiệm HC, thủ tục HC…
– Các phương pháp bảo đảm pháp chế và kỉ luật trong hoạt động HCNN.
– Các vấn đề mng tính tổ chức- pháp lý của hoạt động quản lý các ngành và lĩnh vự kinh tế, văn hóa – xã hội và hành chính- chính trị.
Khoa học luạt hành chính còn đề xuất những kiến nghị khoa học đổi mới tổ chức bộ máy HCNN và phương thức hoạt động của nó, đáp ứng những nhiệm vụ ngày càng nặng nề và phức tạp của công cuộc cải cách HC.
Khoa học luật hành chính còn có nhiệm vụ làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản của luật HC với tư cách là một môn học để làm cơ sở giảng dạy trong các trường và khoa luật, đặc biệt là hệ thống các khái niệm và phạm trù khoa học được sử dụng trong môn học đó.

error: Content is protected !!